Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Theorie Snel Halen B.V. (hierna te noemen “TSH”), een onderneming met adres Oderweg 6, 1043 AG Amsterdam. TSH is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89622006.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de Cursist handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de Cursist niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die TSH voor of ten behoeve van de Cursist verricht.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die TSH voor of ten behoeve van de Cursist verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen TSH en de Cursist wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen TSH en de Cursist.

Cursist: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Cursist kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 

 

1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen TSH en de Cursist, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TSH, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

2 Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen of offertes kunnen door TSH tevens onverwijld na ontvangst van aanvaarding, maar uiterlijk binnen twee werkdagen, schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van TSH zijn 3 maanden geldig, tenzij anders vermeld.
 3. TSH kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Cursist op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is TSH daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TSH anders aangeeft.

 

3 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Cursist van de offerte en/of aanbieding van TSH.
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). TSH is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Cursist als TSH, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat TSH feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

4 Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door TSH naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van TSH. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. TSH bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. TSH is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. TSH is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft TSH het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Cursist niet wordt betaald, is TSH niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 4. TSH heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de Overeenkomt eventueel opgenomen aantal minimum uren.

 

5 Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt TSH de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TSH zal de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht TSH de Cursist hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal TSH daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal TSH proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. TSH zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TSH kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

6 Verplichtingen Cursist

 1. TSH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TSH is uitgegaan van door de Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TSH kenbaar behoorde te zijn.
 2. De Cursist dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor TSH onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 3. Indien de Cursist niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft TSH het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Cursist in rekening te brengen.
 4. Cursist dient alle door TSH beschikbare materie tot zich te nemen en goed deel te nemen aan de cursus. Dit is relevant voor de cursus, op tijd aanwezig zijn en de Nederlandse taal (taalniveau B2) voldoende beheersen.
 5. Bij het aanschaffen van een online app pakket gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarde dat er alleen garantie kan worden verleend voor het gebruik van de dienst indien deze wordt gebruikt op een compatibel Apple- of Android-systeem, dat wil zeggen het meest recente besturingssysteem, en mits de gebruiker toegang heeft tot de Nederlandse app-marktplaatsen voor besturingssystemen.

 

7 Annulering

 1. TSH is te allen tijde gerechtigd de cursusdatum te wijzigen of de cursus te annuleren. TSH zal de Cursist daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. TSH zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de Cursist aan TSH, worden geretourneerd.
 2. Annulering van de Cursus door de Cursist is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
 3. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
 4. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de Cursus is 50% van de pakketprijs verschuldigd; en
 5. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de Cursus is de Cursist de volledige prijs verschuldigd.
 6. De kosten die de Cursus bij annulering of uitstel aan TSH berekent, worden in rekening gebracht aan de Cursist, indien de Cursist de uitvoering van een workshop of training annuleert of uitstelt.
 7. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door TSH voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door TSH aan de Cursist worden geretourneerd.
 8. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is TSH gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.
 9. TSH zal studenten een terugbetaling bieden voor online diensten indien deze voldoen aan de gestelde eisen uit Hoofdstuk 3, Sectie 45 van de EU Consumentenrechtenwet van 2015. TSH zal geen terugbetaling bieden in geval van een niet-gerelateerd defectprobleem.

 

8 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door TSH aangegeven prijzen en tarieven altijd inclusief BTW.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van TSH.
 3. Van alle bijkomende kosten zal TSH tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Cursist opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Cursist door kunnen worden berekend.
 4. Indien TSH bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is TSH gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 5. In het geval TSH voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 6. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Cursist de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 7. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TSH rustende verplichting ingevolge de wet;
 8. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 9. TSH alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
 10. Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

9 Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door TSH aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. TSH en de Cursist kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Cursist te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de overeengekomen prijs schorten de betalingsverplichting van de Cursist niet op.
 4. De Cursist is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Cursist zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Cursist is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 6. Een door de Cursist gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Cursist dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 7. Indien de Cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cursist.
 8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft TSH, voor zover de Cursist handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €75 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft TSH, voor zover de Cursist handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 10. Voor zover de Cursist handelt in de hoedanigheid van Consument heeft TSH pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat TSH de Cursist na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 11. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van TSH en de verplichtingen van de Cursist jegens TSH onmiddellijk opeisbaar.
 12. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Cursist.

 

10 Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Cursist in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft TSH het recht de Cursist tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Cursist het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. De Cursist kan de Overeenkomst herroepen via het de door de TSH geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Cursist eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Opdracht volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien TSH met de uitvoering van de Opdracht is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Cursist en indien de Cursist heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra TSH de Opdracht volledig heeft verricht.
 6. Indien de Cursist gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort TSH uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 8. onroerende goederen;
 9. financiële diensten;
 10. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 11. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 13. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TSH geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 14. verzegelde producten waarvan de Cursist de zegel heeft verbroken;
 15. hygiënische producten waarvan de Cursist de zegel heeft verbroken;
 16. producten en/of diensten die met de instemming van de Cursist al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 17. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 18. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 19. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 20. producten en/of diensten op maat gemaakt.

 

11 Klachten

 1. De Cursist dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan TSH gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Cursist TSH binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

 

12 Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan TSH worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval is zij ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TSH geen invloed kan uitoefenen en waardoor TSH niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van TSH wordt in ieder geval verstaan:
 4. stakingen;
 5. storingen in het verkeer;
 6. overheidsmaatregelen die TSH verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 7. relletjes, oproer, oorlog;
 8. gebrek aan arbeidskrachten;
 9. brand;
 10. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 11. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door TSH in redelijkheid niet door de Cursist mag worden verlangd.

 

13 Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 4. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 5. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
 6. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
 7. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TSH op de Cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien TSH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. TSH behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien TSH aan de Cursist bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Cursist gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Cursist deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Cursist, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft TSH het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Cursist te verhalen.

 

15 Aansprakelijkheid

 1. TSH is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van TSH, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan TSH uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 4. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TSH aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TSH toegerekend kunnen worden; of
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 6. TSH is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Cursist, schade wegens door TSH gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 7. TSH is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Cursist ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Cursist, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 8. TSH is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Cursist op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 9. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door TSH voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 10. TSH is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens TSH, de Cursist of derden.

 

16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TSH gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TSH zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TSH niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Cursist niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is TSH bevoegd de naam van de Cursist op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

17 Vrijwaring

 1. De Cursist vrijwaart TSH voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door TSH of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Cursist TSH,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Cursist is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

18 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij TSH of diens licentiegevers.
 2. De Cursist verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Cursist niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TSH.
 4. Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
 5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Cursist van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van TSH.
 6. De Cursist zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €000 per inbreuk makende handeling betalen aan TSH, onverminderd het recht van TSH om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Cursist uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van TSH voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 8. Al het door TSH ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door TSH voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Cursist.

 

19 Privacy

 1. TSH respecteert de privacy van de Cursist. TSH behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Cursist stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Cursist hanteert TSH passende beveiligingsmaatregelen.
 2. TSH gebruikt de persoonsgegevens van de Cursist uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van TSH.

 

20 Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Cursist jegens TSH en/of jegens de door TSH eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Cursist deze rechten en/of bevoegdheden jegens TSH en/of de door TSH eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

 

21 Overdracht

 1. Het is de Cursist niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van TSH te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. TSHis gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

22 Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

23 Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van TSH geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cursist gedane aanvragen. De Cursist erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. TSH zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar TSH is gevestigd.

 

24 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen TSH en de Cursist, niet zijnde een Consument, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.